നടൻ ബാലയ്ക്കും ടീക്കാറാം മീണയ്ക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി; സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ഡോക്ടറേറ്റുകൾ വില്പനയ്ക്ക്

നടൻ ബാലയ്ക്കും ടീക്കാറാം മീണയ്ക്കും ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി; സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ഡോക്ടറേറ്റുകൾ വില്പനയ്ക്ക്