Ngụy trang 5 kg ma túy tổng hợp trong các gói chè khô