പട്ടം സെന്റ് മേരിസ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രാകൃത ശിക്ഷാരീതികൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട്

പട്ടം സെന്റ് മേരിസ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രാകൃത ശിക്ഷാരീതികൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട്