ഐപിഎൽ താരലേലം: സാം കറനെ റെക്കോഡ് തുകയ്ക്ക് റാഞ്ചി പഞ്ചാബ് കിങ്സ്, വില 18.50 കോടി

ഐപിഎൽ താരലേലം: സാം കറനെ റെക്കോഡ് തുകയ്ക്ക് റാഞ്ചി പഞ്ചാബ് കിങ്സ്, വില 18.50 കോടി