تجمع اعتراضی پرستاران و ماماها در شهرهای اهواز و تهران

روز سه‌شنبه هفتم آذر جمعی از پرستاران و ماماها در شهرهای اهواز و تهران در تجمع‌های اعتراضی در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهران و استانداری اهواز برای پیگیری مطالبات خود شرکت کردند. ماماها در اعتراض به عملکرد ضعیف مسئولین وزارت بهداشت در هشدار به خطرات پیش روی جمعیت متعاقب تضعیف مامایی، دست به تجمع زده‌اند و پرستاران اهواز در ادامه اعتراضات روزهای اخیر پرستاران سراسرکشور خواستار رسیدگی به نحوه صحیح پرداخت‌ها در چهارچوب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شدند.