نحوه ترسیم پروفیل طولی در نرم افزار گوگل ارث پرو

در این جلسه اموزش گوگل ارث پرو در مورد نحوه نمایش پروفیل طولی در نرم افزار گوگل ارث پرو را توضیح میدهیم.