പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി