vod_26_May_2023_26-05-23-NMD-VIDESH-MANTRI-Jayshankar-AKASH.mp4