അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആനയായിരുന്നോ ശങ്കർജീ !!! വക്രദൃഷ്ടി

അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആനയായിരുന്നോ ശങ്കർജീ !!! വക്രദൃഷ്ടി