Mất mạng vì đục đạn pháo, người đứng xem trọng thương