'പുഴ മുതല്‍ പുഴ വരെ' തീയറ്ററിൽ; പണം വാങ്ങിി മുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള മറുപടിയെന്ന് സംവിധായകന്‍

'പുഴ മുതല്‍ പുഴ വരെ' തീയറ്ററിൽ; പണം വാങ്ങിി മുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള മറുപടിയെന്ന് സംവിധായകന്‍