പാറശ്ശാല ഷാരോൺ വധക്കേസ് - ഗ്രീഷ്മയുടെയും അമ്മയുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും -മിന്നൽ വാർത്ത - വാർത്തകൾ വേ​ഗത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ

പാറശ്ശാല ഷാരോൺ വധക്കേസ് - ഗ്രീഷ്മയുടെയും അമ്മയുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും -മിന്നൽ വാർത്ത - വാർത്തകൾ വേ​ഗത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ