ഭഗവൽസിങിന്റേത് ആർക്കും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാൻ‍ സാധിക്കുന്ന വീടായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാരൻ ​ഗോപി

ഭഗവൽസിങിന്റേത് ആർക്കും എപ്പോഴും കയറി ചെല്ലാൻ‍ സാധിക്കുന്ന വീടായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാരൻ ​ഗോപി