Cực hiếm: Khoảnh khắc Chủ tịch Kim Jong Un chủ động mở cửa xe chào người dân Việt Nam