മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന പുക മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ?

മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന പുക മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ?