Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở"