ഇന്ന് രാത്രി 8.30 മുതല്‍ 9.30 വരെ ഭൗമമണിക്കൂര്‍ ആചരിക്കും- മിന്നല്‍ വാര്‍ത്ത

ഇന്ന് രാത്രി 8.30 മുതല്‍ 9.30 വരെ ഭൗമമണിക്കൂര്‍ ആചരിക്കും- മിന്നല്‍ വാര്‍ത്ത