മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് യുവതി

മൊബൈൽ മോഷ്ടിച്ചയാളെ കണ്ടെത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ച് യുവതി