യുപിയിൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റാർ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്ത ആദ്യ വ്യക്തി; അറിയാം അതിഖ് അഹമ്മദിനെ..

യുപിയിൽ ഗ്യാങ്സ്റ്റാർ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്ത ആദ്യ വ്യക്തി; അറിയാം അതിഖ് അഹമ്മദിനെ..