അധികനികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജനരോക്ഷം ശക്തമാകുന്നു. ശക്തമായ ജനവികാരമേറ്റെടുത്ത് പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇളവുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പോക്കറ്റടിച്ചോ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം?

അധികനികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾക്കെതിരെ ജനരോക്ഷം ശക്തമാകുന്നു. ശക്തമായ ജനവികാരമേറ്റെടുത്ത് പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിഷേധം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇളവുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേക്കും എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പോക്കറ്റടിച്ചോ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം?