'സത്യം ജയിച്ചു, തന്നെ വേട്ടയാടിയവരോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കട്ടെ' മിന്നൽ വാർത്ത 5.30PM

'സത്യം ജയിച്ചു, തന്നെ വേട്ടയാടിയവരോട് ദൈവം ക്ഷമിക്കട്ടെ' മിന്നൽ വാർത്ത 5.30PM