Video Musk đăng trên Istagram về điều kiện hang Thăm Luông