അഴിമതിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ചിലരുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ഡോക്ടർ പിണറായിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം - News lens

അഴിമതിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ചിലരുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; ഡോക്ടർ പിണറായിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം - News lens