ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പ്രചാരണം; പത്തംഗസംഘം വെ‌ട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

ലഹരി മാഫിയയ്ക്കെതിരെ പ്രചാരണം; പത്തംഗസംഘം വെ‌ട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു