Băng giá xuất hiện ở địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An