مردم جوانرود با سنگ مقابل کلاشنیکف‌ حکومت ایستادند