തല്ലിത്തീർക്കുന്ന സാമാജികർ നമുക്ക് അഭിമാനമോ?

തല്ലിത്തീർക്കുന്ന സാമാജികർ നമുക്ക് അഭിമാനമോ?