2023ൽ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിജയരാഘവന്റെ പാട്ടോർമ്മകളിലൂടെ ചക്കരപ്പന്തൽ

2023ൽ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിജയരാഘവന്റെ പാട്ടോർമ്മകളിലൂടെ ചക്കരപ്പന്തൽ