പാട്ട് വിശേഷങ്ങളുമായി ജി വേണു​ഗോപാലും മകൻ അരവിന്ദും - ചക്കരപ്പന്തൽ

പാട്ട് വിശേഷങ്ങളുമായി ജി വേണു​ഗോപാലും മകൻ അരവിന്ദും - ചക്കരപ്പന്തൽ