നീതിനിഷേധിക്കപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് ശബ്ദസന്ദേശം അയച്ച് ജീവനൊടുക്കി

നീതിനിഷേധിക്കപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് ശബ്ദസന്ദേശം അയച്ച് ജീവനൊടുക്കി