Cảnh giác: Làm giả giấy tờ đất đi vay tiền rồi chiếm đoạt