អំពី​ព្រឹត្តិការណ៍​តាំង​ពិព័រណ៌​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​លំដាប់​អន្តរជាតិ (CTM)