പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നായപിടിത്തക്കാരന് നായയുടെ കടിയേറ്റു

പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നായപിടിത്തക്കാരന് നായയുടെ കടിയേറ്റു