متهمان اصلی فاجعه متروپل آبادان ؛ تهدید معترضان و منتقدان