അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കെ സുധാകരൻ ആർഎസ്എസ്സിനെ പിന്തുണച്ച് പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ RSS അനുകൂല നിലപാടുകളുടെ പിന്നിലെന്ത്? - ന്യൂസ് ലെൻസ്

അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടയിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കെ സുധാകരൻ ആർഎസ്എസ്സിനെ പിന്തുണച്ച് പരസ്യമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ RSS അനുകൂല നിലപാടുകളുടെ പിന്നിലെന്ത്? - ന്യൂസ് ലെൻസ്