കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ്, തിരശീലയിൽ ചിരിയുടെ വലിയ ലോകം തീർത്ത കൊച്ചു മനുഷ്യൻ

കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ്, തിരശീലയിൽ ചിരിയുടെ വലിയ ലോകം തീർത്ത കൊച്ചു മനുഷ്യൻ