Nhóm cho vay nặng lãi bắt giữ, đánh đập người nhà con nợ