KỲ NGHỈ ĐẶC BIỆT CỦA VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)

KỲ NGHỈ ĐẶC BIỆT CỦA VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)