'മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാതെ വിശ്വനാഥൻ'‍; ആദിവാസി യുവാവിന് നീതി എത്ര അകലെ?

'മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാതെ വിശ്വനാഥൻ'‍; ആദിവാസി യുവാവിന് നീതി എത്ര അകലെ?