25 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ക്യാമറകളും ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

25 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ക്യാമറകളും ഉപകരണങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചയാൾ പിടിയിൽ