ഹരിയുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ചെടികൾക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നത് മുതൽ കീടങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പോലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവ കർഷകൻ - കൃഷിഭൂമി

ഹരിയുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്. ചെടികൾക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നത് മുതൽ കീടങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പോലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവ കർഷകൻ - കൃഷിഭൂമി