ആരാകും ഫുട്‍ബോളിലെ വിശ്വജേതാക്കൾ?

ആരാകും ഫുട്‍ബോളിലെ വിശ്വജേതാക്കൾ?