തിരുവില്വാമലയിൽ ആന ഇടഞ്ഞു; പുറത്തിരുന്നയാളെ താഴെവീഴ്ത്തി; ഭീതിപരത്തിയത് ഒന്നര മണിക്കൂർ

തിരുവില്വാമലയിൽ ആന ഇടഞ്ഞു; പുറത്തിരുന്നയാളെ താഴെവീഴ്ത്തി; ഭീതിപരത്തിയത് ഒന്നര മണിക്കൂർ