എന്റെ മൗനം വാചാലമാണ്, കൂടുതലൊന്നും ചോ​ദിക്കരുത് - വക്രദൃഷ്ടി

എന്റെ മൗനം വാചാലമാണ്, കൂടുതലൊന്നും ചോ​ദിക്കരുത് - വക്രദൃഷ്ടി