ദേശീയദിനവും വിമോചന ദിനവും വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാൻ കുവൈറ്റ്

ദേശീയദിനവും വിമോചന ദിനവും വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാൻ കുവൈറ്റ്