അഫ്ഗാൻ പിന്മാറ്റത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ബൈഡൻ

അഫ്ഗാൻ പിന്മാറ്റത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ബൈഡൻ