കരിങ്കൊടി കയ്യിലുള്ള എല്ലാരും പിണറായി പോലീസിന് കോണ്‍ഗ്രസാണ് !!! വക്രദൃഷ്ടി

കരിങ്കൊടി കയ്യിലുള്ള എല്ലാരും പിണറായി പോലീസിന് കോണ്‍ഗ്രസാണ് !!! വക്രദൃഷ്ടി