ആയിരം കോടിയുമായി പഠാൻ; ഷാരൂഖ് ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം കൂടി

ആയിരം കോടിയുമായി പഠാൻ; ഷാരൂഖ് ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം കൂടി