ലഖിംപൂര്‍; കര്‍ഷകരെ വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ച് പോലീസ്

ലഖിംപൂര്‍; കര്‍ഷകരെ വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം പുനരാവിഷ്‌കരിച്ച് പോലീസ്