കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലൊരു മലയാളിത്തിളക്കം;എം.ശ്രീശങ്കർറിന് ലോങ്‌ജംപിൽ വെള്ളി

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലൊരു മലയാളിത്തിളക്കം;എം.ശ്രീശങ്കർറിന് ലോങ്‌ജംപിൽ വെള്ളി